Archive | Tháng Hai 2012

Văn kiện Đảng Toàn Tập 35 – Trương Diệp Bích | Đinh Lục, 404 Trang


 

http://www.thuvienso.info Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 35, bao gồm các văn kiện năm 1974, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong khi phải dốc toàn lực để đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, Đảng đã có nhiều chủ trương lớn nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Đặc biệt năm 1974, Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) ra Nghị quyết số 240-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng và Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 228-NQ/TW về cuộc đấu tranh chống lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, chống làm ăn phi pháp, tăng cường quản lý lao động, quản lý thị trường, giữ vững trật tự trị an, phục vụ tốt phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Trung ương đã có nghị quyết nhận định về việc Níchxơn phải từ chức Tổng thống Hoa Kỳ và đề ra một số công tác cần kíp cho cả hai miền Nam, Bắc.
Hội nghị Bộ Chính trị họp hai đợt vào cuối năm, đưa ra những kết luận quan trọng nhằm “tiến hành mọi công việc chuẩn bị thật khẩn trương, tạo điều kiện và cơ sở vật chất đầy đủ nhất để đánh mạnh, đánh nhanh, thắng gọn và thắng triệt để trong hai năm 1975-1976”, đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm “cố gắng cao nhất để thắng gọn trong năm 1975”.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Trung ương Cục miền Nam có Nghị quyết số 01-NQ/74 về đánh bại chính sách bình định lấn chiếm mới của Mỹ – ngụy, tiến lên hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 35, gồm 46 tài liệu, có 44 tài liệu xếp phần văn kiện chính và 2 tài liệu xếp phần phụ lục.
Phần văn kiện chính gồm Nghị quyết, Báo cáo, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phần phụ lục gồm Nghị quyết của Trung ương Cục và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ hai Khu uỷ V. Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng trong công tác sưu tầm tài liệu, biên tập, song khó tránh khỏi thiếu sót. Mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau được tốt hơn.
Xin trân trọng giới thiệu tập 35, Văn kiện Đảng Toàn tập cùng bạn đọc.
Advertisements

Văn kiện Đảng Toàn Tập 35 – Trương Diệp Bích | Đinh Lục, 404 Trang


http://www.thuvienso.info Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 35, bao gồm các văn kiện năm 1974, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong khi phải dốc toàn lực để đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, Đảng đã có nhiều chủ trương lớn nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Đặc biệt năm 1974, Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) ra Nghị quyết số 240-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng và Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 228-NQ/TW về cuộc đấu tranh chống lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, chống làm ăn phi pháp, tăng cường quản lý lao động, quản lý thị trường, giữ vững trật tự trị an, phục vụ tốt phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Trung ương đã có nghị quyết nhận định về việc Níchxơn phải từ chức Tổng thống Hoa Kỳ và đề ra một số công tác cần kíp cho cả hai miền Nam, Bắc.
Hội nghị Bộ Chính trị họp hai đợt vào cuối năm, đưa ra những kết luận quan trọng nhằm “tiến hành mọi công việc chuẩn bị thật khẩn trương, tạo điều kiện và cơ sở vật chất đầy đủ nhất để đánh mạnh, đánh nhanh, thắng gọn và thắng triệt để trong hai năm 1975-1976”, đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm “cố gắng cao nhất để thắng gọn trong năm 1975”.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Trung ương Cục miền Nam có Nghị quyết số 01-NQ/74 về đánh bại chính sách bình định lấn chiếm mới của Mỹ – ngụy, tiến lên hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 35, gồm 46 tài liệu, có 44 tài liệu xếp phần văn kiện chính và 2 tài liệu xếp phần phụ lục.
Phần văn kiện chính gồm Nghị quyết, Báo cáo, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phần phụ lục gồm Nghị quyết của Trung ương Cục và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ hai Khu uỷ V. Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng trong công tác sưu tầm tài liệu, biên tập, song khó tránh khỏi thiếu sót. Mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau được tốt hơn.
Xin trân trọng giới thiệu tập 35, Văn kiện Đảng Toàn tập cùng bạn đọc.

Tập bài giảng hóa học Vô Cơ – Hoàng Nhâm, 110 Trang


Chương 1. Cấu trúc tinh thể và sự hình thành
1.1. Cấu tạo và liê n kế t nguyê n tử
1.2. Sắp xế p nguyê n tử trong vật chất
1.3. Khái niệm về mạng tinh thể
1.4. Cấu trúc tinh thể điể n hì nh của chất rắn
1.5. Sai lệ ch mạng tinh thể
1.6. Đơn tinh thể và đa tinh thể
1.7. Sự kế t tinh và hì nh thành tổ chức của kim loại
Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha
3.1. Cấu trúc tinh thể của hợp kim
3.2. Giản đồ pha của hệ hai cấu tử
3.3. Giản đồ pha Fe – C
Chương 4. Nhiệt luyện thép
4.1. Khái niệm về nhiệt luyện thép
4.2. Các tổ chức đạt được khi nung nóng và làm nguội thép
4.3. ủ và thường hóa thép
4.4. Tôi thép
4.5. Ram thép
4.6. Các khuyết tật xảy ra khi nhiệt luyện thép
4.7. Hóa bền bề mặt
Chương 6. Hợp kim màu và bột
6.1. Hợp kim Al (Al)
6.2. Hợp kim đồng
6.3. Hợp kim ổ trượt
6.4. Hợp kim bột
Chương 8. Vật liệu hữu cơ
8.1. Đặc điểm của vật liệu hữu cơ
8.2. Các polyme thông dụng và ứng dụng

Tập bài giảng hóa học Vô Cơ – Hoàng Nhâm, 110 Trang


Chương 1. Cấu trúc tinh thể và sự hình thành
1.1. Cấu tạo và liê n kế t nguyê n tử
1.2. Sắp xế p nguyê n tử trong vật chất
1.3. Khái niệm về mạng tinh thể
1.4. Cấu trúc tinh thể điể n hì nh của chất rắn
1.5. Sai lệ ch mạng tinh thể
1.6. Đơn tinh thể và đa tinh thể
1.7. Sự kế t tinh và hì nh thành tổ chức của kim loại
Chương 3. Hợp  kim  và  giản  đồ  pha
3.1. Cấu trúc tinh thể của hợp kim
3.2. Giản đồ pha của hệ hai cấu tử
3.3. Giản đồ pha Fe – C
Chương 4. Nhiệt  luyện  thép
4.1. Khái niệm về nhiệt luyện thép
4.2. Các tổ chức đạt được khi nung nóng và làm nguội thép
4.3. ủ và thường hóa thép
4.4. Tôi thép
4.5. Ram thép
4.6. Các khuyết tật xảy ra khi nhiệt luyện thép
4.7. Hóa bền bề mặt
Chương 6. Hợp  kim  màu  và  bột
6.1. Hợp kim Al (Al)
6.2. Hợp kim đồng
6.3. Hợp kim ổ trượt
6.4. Hợp kim bột
Chương 8. Vật liệu hữu cơ
8.1. Đặc điểm của vật liệu hữu cơ
8.2. Các polyme thông dụng và ứng dụng

Vai trò và nhu cầu của Vitamin, muối khoáng và nước – Nguyễn Hải, 31 Trang


Vitamin, hay sinh tố, là phân tử hữu cơ cần thiết ở lượng rất nhỏ cho hoạt động chuyển hoá bình thường của cơ thể sinh vật. Có nhiều loại vitamin và chúng khác nhau về bản chất hoá học lẫn tác dụng sinh lý.
– Vitamin A, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B8, B9, B12, C, D1, D2, D3, D4, D5, E, K,F
– Vitamin A, D, E, K hòa tan trong chất béo
– Vitamin B, C hòa tan trong nước

Việt Nam Khai Quốc Chi Truyện – Nguyễn Khoa Chiêm (Trọn bộ 2 tập)


Khởi thủy tác phẩm tên là Nam triều công nghiệp diễn chí hoặc Trịnh Nguyễn diễn chí, văn xuôi chữ Hán, mô tả giai đoạn từ 1558 đến 1689, tức là từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Trăn. Sách do Bảng trung hầu Nguyễn Khoa Chiêm soạn năm thứ 22 đời chúa Minh Vương (1719) ở Đàng Trong. Ông vốn gốc Hải Dương, Ông nội là Nguyễn Đình Thân, thuộc hạ của Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng, theo Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa (1558).
Bản dịch của NXB Đại học và GDCN dịch theo cuốn VNKQCT hiện lưu tại Viện Hán Nôm; có tham khảo bản của Trần Khánh Hạo chủ biên (Học viện Viễn Đông Paris – Đài Bắc, 1986). Rất không may, sách này được in vào lúc Việt Nam đang có phong trào in lại các “chuyện chưởng”, nên được đặt tên cho nó “hợp thời” là Mộng Bá Vương, với hình vẽ trang bìa lấy từ film chưởng Hồng Kông . Vì lẽ đó nên sách bị chỉm nghỉm, chả mấy ai đoái hoài tới …
Tập chí truyện chữ Hán của Bảng Trung hầu Nguyễn Khoa Chiêm (1659 – 1739), người huyện Hương Trà, nay là Thừa Thiên – Huế, từng làm quan to, phong tước hầu ở vùng cát cứ của chúa Nguyễn. Tác phẩm thảo xong (1719) với tên ban đầu “Nam Triều công nghiệp diễn chí”, được người đầu triều Nguyễn làm tựa, viết bạt, đổi tên là “VNKQCT”, được dịch, xuất bản với các tên “Trịnh Nguyễn diễn chí” (1986), “Mộng bá vương” (1990). Sách gồm 30 hồi, viết theo lối truyện chương hồi như “Tam quốc diễn nghĩa”. Nội dung kể chuyện lịch sử của hơn 130 năm, từ 1558 khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá, đến 1689 đời chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trăn. Phần chính tập trung vào diễn biến của cuộc nội chiến ác liệt, kéo dài non nửa thế kỉ (1627 – 73) giữa chúa Trịnh ở Bắc Hà và chúa Nguyễn ở Nam Hà trên vùng đất thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… ngày nay. Với lối kể mang tính chất kí sự của một người nắm được nhiều tư liệu gốc, tác giả đã ghi lại diễn biến cuộc nội chiến ở một thời phân tranh đẫm máu, trong đó phần nhiều tướng lĩnh (Đào Duy Từ, Chiêu Vũ, Thuận Nghĩa…) nổi lên như những nhân vật của một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Tác phẩm có giá trị sử học và đã được nhiều pho sử trước đây sử dụng. (Từ điển bách khoa toàn thư việt nam – mục từ: “VIỆT NAM KHAI QUỐC CHÍ TRUYỆN”).

Vai trò và nhu cầu của Vitamin, muối khoáng và nước – Nguyễn Hải, 31 Trang


Vitamin, hay sinh tố, là phân tử hữu cơ cần thiết ở lượng rất nhỏ cho hoạt động chuyển hoá bình thường của cơ thể sinh vật. Có nhiều loại vitamin và chúng khác nhau về bản chất hoá học lẫn tác dụng sinh lý.
– Vitamin A, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B8, B9, B12, C, D1, D2, D3, D4, D5, E, K,F
– Vitamin A, D, E, K hòa tan trong chất béo
– Vitamin B, C hòa tan trong nước